تنفس عملی است که با دم وبازدم یعنی مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کرین در بدن شکل می گیرد. شاید تنفس عملی بدیهی و آشکار به نظر برسد ولی عمدتا فعالیتی نهانی است و چنان یا حیات ما پیوند خورده که غالبا متوجه آ ن نمی شویم . خاصه به این دلیل که با فعالیت های دیگری ازقبیل راه رفتن حرف زدن یا خوردن همراه است . بیشتر…

مشاهده ومطالعه تنفس و نحوه هماهنگی آن با حرکات را از زمانی شروع کردم که معلم رقص شدم . این مشاهدات ، نقش مهمی در روش آموزش دروس وتمریناتی که در مدرسه رقص آن ماری بر عهده داشتم ایفا کرد ومن تاثیر معنادار تنفس برعملکرد و حالت های حرکتی را مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر…