تنفس دیافراگمی غالبا تنفس معدای یا شکمی نامیده می شود ،وخصو صافاز دم راتحت تاثیرقرار می دهد. تنفس دیافراگمی اکثرا هنگام استراحت ،ودر زمان تنفس طببیعی به کار می رود. دم دیافراگمی چگونه است؟ در دم دیافراگمی دو مکانیسم عمده مورد استفاده قرار می گیرد،که هر یک از آنها انقباضات دیافراگم را در ارتباط باساختارهای مجاورش به شیوه های متفاوت تحت تاثیر قرار می دهند. این دو مکانیسم ممکن است به تناوب یا متوالی صورت بگیرد. بیشتر…

تنفس عملی است که با دم وبازدم یعنی مبادله ی اکسیژن و دی اکسید کرین در بدن شکل می گیرد. شاید تنفس عملی بدیهی و آشکار به نظر برسد ولی عمدتا فعالیتی نهانی است و چنان یا حیات ما پیوند خورده که غالبا متوجه آ ن نمی شویم . خاصه به این دلیل که با فعالیت های دیگری ازقبیل راه رفتن حرف زدن یا خوردن همراه است . بیشتر…

مشاهده ومطالعه تنفس و نحوه هماهنگی آن با حرکات را از زمانی شروع کردم که معلم رقص شدم . این مشاهدات ، نقش مهمی در روش آموزش دروس وتمریناتی که در مدرسه رقص آن ماری بر عهده داشتم ایفا کرد ومن تاثیر معنادار تنفس برعملکرد و حالت های حرکتی را مورد مطالعه قرار دادم. بیشتر…