مفهوم عبارتهای تاکیدی

عبارت تاکیدی هر چیزی که به صورت مثبت یا منفی به طوررمعمول بر زبانمان جاری میسازیم.
عبارتهای تاکیدی همان صحبت های ذهنی ؛گفتگوهای درونی؛و کلامهایی که به صورت عادت در محاوره های خود استفاده مینماییم.
هر بار که خشمگین میشوید تاکید میکنید که خواهان خشم بیشتری هستید. هر بار که داستان قربانی بودنتان را تکرار میکنید .اگر مثل همیشه نعمت هایتان را نمیبینید شما جملات باورهای منفی را تکرار میکنید .
بدانیم که تمام رویداد های زندگی ما از افکارمان ناشی میگردد.
مهمترین عامل در به ثمر رسیدن عبارتهای تاکیدی فراهم نمودن فضای لازم برای رسیدن به اهدافی است که به صورت جملات تاکیدی تکرار مینماییم.
بدانیم که هر چه خاک ضعیفتر باشد رشد بذر هم کم جان تررخواهد بود.
خاک غنی بذر قوی را به ارمغان می آورد.
پس افکاری خوشایند را در سر خود بپرورانید تا زندگیتان خوشایند گردد.
اکنون….امروز……این لحظه….شما میتوانید انتخاب نمایید که فکرتان را تغییر نمایید تا زندگیتان تغییر نماید.

 

چند و چون عبارتهای تاکیدی

بسیار اهمیت دارد که غبارتهای تاکیدی را به زبان حال ادا نماییم. بدون اینکه چیزی را کم و کاست نماییم.جملات تاکیدی عمدتا”اینگونه آغاز میشود.
من…..دارم.
من……هستم.
اگر بگوییم:
“من قصد دارم………”
من …….خواهم داشت.”
“من قبلا”…..داشتم.”
این جملات جزء عبارتهای تاکیدی نیستند چون ذهنتان را بر گذشته یا آینده متمرکز مینماید.اگر بگویید :
“دیگر نمیخواهم بیمار باشم.”
این عبارت تاکیدی معادل سلامت بودن نیست. باید به صراحت و روشنی بگوییم:
“من اکنون پذیرای تندرستی تام و تمام هستم .”