آموزش جنسی کودکان مهمترین مسئله ای می باشد که می توان با استفاده از آن از آزار جنسی در کودکان جلوگیری کرد. آموزش مسائل جنسی به کودکان با آموزش جنسی بزرگسال بسیار متفاوت است.در آموزش جنسی کودکان نباید مسائل جنسی را همانند آموزش مسائل جنسی بزرگسالان برای آنان توضیح داد. به خاطر حس کنجکاوی در کودکان، والدین با سوالاتی در مورد مسائلی جنسی از جانب آنان مواجه می شوند که نیازمند اطلاعات می باشند. خانواده ها باید در پاسخگویی به این سوالات و آموزش جنسی به کودکان هوشیار باشند. ما در امیدان حضور به این امر مهم واقف هستیم و می دانیم چطور باید با کودکان برخورد و پاسخ سوالاتشان را داد. در مقاله ی پیش رو به این مطلب خواهیم پرداخت که چگونگی مسائل جنسی را به کودکانمان آموزش دهیم. بیشتر…