تنفس دیافراگمی غالبا تنفس معدای یا شکمی نامیده می شود ،وخصو صافاز دم راتحت تاثیرقرار می دهد. تنفس دیافراگمی اکثرا هنگام استراحت ،ودر زمان تنفس طببیعی به کار می رود. دم دیافراگمی چگونه است؟ در دم دیافراگمی دو مکانیسم عمده مورد استفاده قرار می گیرد،که هر یک از آنها انقباضات دیافراگم را در ارتباط باساختارهای مجاورش به شیوه های متفاوت تحت تاثیر قرار می دهند. این دو مکانیسم ممکن است به تناوب یا متوالی صورت بگیرد. بیشتر…