آیا میدانید دیگران آینه شما هستند؟ از بازتاب رفتار خود چه می بینید؟ آیا چیزهایی وجود دارد که دوستان شما را اذیت کند ولی شما را نه ؟ این اتفاق به دلیل این است که شما آن طرف داستان را میبینید.رفتار دیگران با ما به خودمان باز می گردد پس می توانیم آن را کنترل کنیم ، چطور و چگونه ؟ باید نکاتی را بدانید. بیشتر…