در سلسله مباحث پشت سر هم قرار است در خصوص الگوها صحبت کنیم . منظورمان از الگو، رفتارها، تصویرهای ذهنی، رفتار های منطبق بر خود آگاه و رفتارهایی بر اساس ضمیر ناخود آگاه است. بیایید نگاهی به ذهن شما بیاندازیم. آیا هنگام عبور از خیابان روی هر قدم خود تمرکز می کنید؟ یا وقتی آدامس می جوید به آن فکر می کنید؟ آیا وقتی غذا می خورید برای هضم آن کاری انجام می دهید؟ و یا اینکه با خود می گویید اگر بتوانم دسر ماهی شور را درست کنم خیالم راحت خواهد شد و خواهم خوابید؟ آیا وقتی به خواب می روید نیازی به تمرکز برای ادامه تنفس دارید؟ بیشتر…