فرآیند مشاوره به گونه ای است که در آن مشاور می کوشد مسائل و مشکلات فرد را درک نموده و راه حلی به او ارائه دهد. در فرآیند مشاوره روانشناسی نیز اشخاص دغدغه های فردی، اجتماعی و یا خانوادگی خود را بیان نموده تا با کمک روانشناس در جهتی مثبت حرکت کنند. بیشتر…