کاملا آگاه باشید صرفنظر از هر میزان رفتار بدی که با بدنتان داشته اید جسمتان همیشه سعی میکند وضعیت مطلوب را حفظ نماید.

اگر از آن خوب مراقبت نمایید با تندرستی و انرژی برانگیزاننده و پر طراوت به شما پاداش خواهد داد.

من معتقدم

  • ما در هر بیماری جسم مان نقش داریم.
  • جسم ما آیینه باورهایمان و افکارمان است.
  • جسم ما همیشه با ما حرف میزند.

وقتی الگوی ذهنی نهان هر بیماری را کشف کنیم از این فرصت برخورداریم که آن را تغییر دهیم و در نتیجه ؛آن بیماری را بهبود بخشیم.

بسیاری مایل به ابتلا به بیماری نیستند اما دائما در حال بیماری اند ؛اینها نمیدانند که این گرفتاری با بیماریهای متعدد ناشی از نگرش و افکارشان است.

در یکی از تحقیقات پزشکی و توجه برانگیز مطرح شده بود که تنها ۳۰%از بیمارن به توصیه پزشکشان عمل میکنند.

دکتر جان هریسن ؛نویسنده کتاب “برانگیزنده ی بیماری تان را دوست داشته باشید” ؛ میگوید:خیلی ها دوست دارند نزد پزشک بروند تنها به این دلیل که نشانه هی بیماریشان را فرو نشانند. در نتیجه بیماریشان را تاب بیاورند ولی آن را درمان نکنند. این روند سالهای سال طول میکشد و چون ریشه بیماری درمان نمیشود بیماری وجود دارد . هر دو طرف ؛بیمار و پزشک راضی اند . اما درمان حقیقی هم جسم را در بر میگیرد و هم فکر و روان را .

معتقدم

اگر بیماری را با دارو درمان نماییم و جسم را درمان کنیم اما به مسائل عاطفی و معنوی ناظر بر بیماری توجهی نکنیم آن بیماری باز هم باز خواهد گشت.