مرمت و اصلاح، همیشه در مورد اشیا و کالاهای عتیقه و ارزشمند قدیمی صورت نمی گیرد. در زندگی همه ما چیزهایی وجود دارد که از هر شی قدیمی و پرارزشی گرانبهاتر و ارزشند تر است این موارد عبارتند از روابط خانوادگی و ارتباطات و مناسبات ما با اعضای خانواده و سپس اقوام و دوستان…. خانواده کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی است که در آن اعضای خانواده به طور منظم و مستمر با یکدیگر در تماس بوده و علاوه بر آنکه مناسبات خانوادگی و فامیلی آنها را به هم مرتبط می کند عواطف و احساسات نیز در پیوند دادن آنها به یکدیگر نقش ارزنده ای ایفا م می کند اما در بسیاری از موارد همین ارتباط نزدیک و دایمی و حتی بسیار صمیمی که میان اعضای خانواده وجود دارد باعث ایجاد اختلافات خواسته و ناخواسته می شود و از آنجا که اعضای یک خانواده نمی توانند مدت زمان طولانی از هم فاصله بگیرند اینجاست که ترمیم و اصلاح جراحت پیش آمده الزمی به نظر می رسد . بیشتر…

وقتی صحبت از افت تحصیلی می شود ، منظور تکرار پایه تحصیلی د ر یک د وره و ترک تحصیل پیش از پایان د وره است. به عبارت د یگر افت تحصیلی شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد رسه، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی دانش آموز و سال های مقرر آموزش و کاهش کیفیت تحصیلات می شود . منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و درسی د انش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است. بیشتر…