به این دلایل است که خانه ی شما خاک دارد

بعد از یک روز سخت که حسابی درگیر تمیز کردن خانه ی خود بودید و همه جا را برق انداختید، ناگهان با خانه ای پر از گرد و خاک مواجه می شوید که انگار نه انگار تنها یک روز قبل بود که آن را مثل دسته گل پاک و تمیز کرده بودید. بیشتر…